Prawo

 

 • acquitter - uiścić, zapłacić
 • acquitter une dette - spłacić dług
 • avoir droit - mieć prawo
 • l'arrêt - orzeczenie
 • assassiner - mordować
 • l'autorité de l'arrêt - prawomocność orzeczenia
 • une audiance - rozprawa sądowa
 • l'arrêté du ministre - rozporządzenie ministra
 • le cambriolage - włamanie
 • le certificat de travail - świadectwo pracy
 • classer une affaire - umorzyć sprawę
 • commettre - popełnić
 • conférer un pouvoir - udzielić pełnomocnictwa
 • une condamnation - skazanie, zasądzenie
 • le crime - przestępstwo, zbrodnia
 • déléguer un pouvoir - udzielić pełnomocnictwa
 • donner pouvoir - udzielić pełnomocnictwa
 • droit d'accise - akcyza
 • épuiser les instances - wyczerpać wszystkie instancje
 • la feuille d'impôts - zeznanie podatkowe
 • faillir - stać się niewypłacalnym, zbankrutować
 • failli - bankrut, upadły dłużnik
 • une faillite - upadłość, bankructwo
 • la fraude - oszustwo, przemyt
 • incriminer - oskarżać, obwiniać
 • une incrimination - oskarżenie
 • impartial - bezstronny, obiektywny
 • une impartialité - bezstronność, obiektywność
 • une imprescriptiblité - nie ulegający przedawnieniu
 • une instance - instancja, proces, postępowanie sądowe
 • le juge - sędzia
 • jugement en dernier ressort - wyrok sądu ostatniej instancji
 • juridictionelle - sądowy
 • juridique - prawny, prawniczy
 • juridiquement contraignant - prawnie wiążące
 • le juriste - prawnik
 • un judiciaire - władza sądownicza, sądownictwo
 • mettre en demeure - wezwać do zapłaty/wykonania np. umowy
 • la mise en demeure - wezwanie do zapłaty
 • une motion - wniosek
 • motionnaire - wnioskodawca
 • un notaire - notariusz
 • plaider - procesować się, wytoczyć powództwo
 • plein pouvoir - nieograniczone pełnomocnictwo
 • une poursuite pénal - ściganie karne
 • une prescription - przedawnienie
 • une prescription juridique - przepis prawny
 • une prescription légale - przepis ustawowy
 • une procuration - upoważnienie, prokura, pełnomocnictwo
 • se prononcer - orzekać
 • rembourser - zwrócić, spłacić (dług)
 • rembourser un effet - wykupić weksel
 • rembourser de frais - zwrócić koszty
 • rendre un jugement - wydać wyrok
 • un ressort - instancja, właściwość sądu
 • revendiquer ses droits - dochodzić swych praw
 • revendiquer en justice - dochodzić sądownie
 • saisir - wnieść powództwo
 • la sous-traitance - podwykonawstwo
 • le sous-traitant - podwykonawca
 • statuer sur... - orzekać o...
 • transgresser - naruszać, przekaraczać (prawo)
 • une transgression - naruszenie (prawa)
 • vague - nieokreślony
 • un vague - niejasność
 • une créance - wierzytelność