Certyfikat można zdawać na jednym z czterech poziomów, zgodnych z zaleceniami przyjętymi przez Radę Europy, tj. na poziomach:
A1 i A2 - poziom podstawowy
B1 i B2 - poziom samodzielności

Poziomy C1 i C2 - (tj. poziom biegłości) zarezerwowane są dla wyższego certyfikatu, tj. certyfikatu DALF (Diplôme approfondi de langue française).

Każdy z sześciu poziomów certyfikatów (włącznie z C1 oraz C2) jest dostosowany do skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Więcej informacji na temat tego systemu na stronie http://www.alte.org.

Poziomy certyfikatów są od siebie niezależne - kandydat może zdawać egzamin na dowolnym poziomie, bez względu na dotychczas posiadane certyfikaty. Można zatem zdawać na najwyższy poziom nie posiadając certyfikatów z poziomów niższych.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Centre international d'études pédagogiques http://www.ciep.fr

DALF (Diplôme approfondi de langue française)

Certyfikat ten jest jednym z dwóch, obok DELF, dyplomów ustanowionych przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, oficjalnie potwierdzającym znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest językiem ojczystym.

DALF można zdawać na jednym z dwóch poziomów C1 i C2 - (tj. poziom biegłości językowej). Oba poziomy są dostosowane do skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Egzamin DALF (zarówno poziom C1, jak i C2) można zdawać w jednej z dwóch wybranych dziedzin(domaines) tj. nauki humanistyczne (lettres et sciences humaines) lub nauki ścisłe (sciences).

Podczas egzaminu kandydat ma do czynienia z różnego rodzaju dokumentami, które mogą pochodzić z prasy (codziennej, specjalistycznej itd.), radia, internetu, dzieł literackich itp.

DALF C1 - przebieg egzaminu:

Egzamin trwa 4 godz. i składa się z 4 części. Łącznie można uzyskać 100 punktów. Aby otrzymać dyplom, należy uzyskać minimum 50 punktów, przy czym nie mniej niż 5 z każdej części.

Rozumienie ze słuchu (compréhension de l'oral) - ok. 40 min. Kandydat dwukrotnie wysłuchuje nagrania o długości ok. 8 min. i udziela pisemnych odpowiedzi na pytania. Następnie jednokrotnie wysłuchuje kilku krótkich nagrań i także odpowiada na zadane pytania.

Rozumienie tekstu czytanego (compréhension des écrits) - 50 min. Osoba egzaminowana otrzymuje tekst z pytaniami.

Wypowiedź pisemna (production écrite) - 2,5 godz. Kandydat ma do napisania dwa teksty: syntezę i tekst argumentacyjny. Syntezę wykonuje na podstawie kilku tekstów o łącznej długości ok. 1 000 słów. Synteza powinna liczyć 220 słów (z marginesem błędu +/- 10%). Tematyka tekstu argumentacyjnego jest powiązana z tematyką dokumentów, wykorzystanych do napisania syntezy. Łączna długość tekstu argumentacyjnego to 250 słów (+/- 10%).

Wypowiedź ustna (production orale) - 1 godz. przygotowania + 30 min. egzaminu.

Wypowiedź (tzw. exposé), przygotowana jest przez kandydata na podstawie różnych dokumentów. Po niej następuje rozmowa z komisją.

DALF C2 - przebieg egzaminu:

Egzamin trwa łącznie 3,5 godz. i składa się z 2 części. Łącznie można uzyskać 100 punktów.

Rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna (compréhension et production orales) - 1 godz. przygotowania + 30 min. egzaminu. Kandydat dwukrotnie wysłuchuje nagrania o długości ok. 4-10 min., podczas którego może robić notatki. Po wysłuchaniu ma 1 godz. na przygotowanie się do rozmowy z komisją, podczas której przedstawia tzw. compte-rendu z wysłuchanego nagrania i własną wypowiedź, będącą rozwinięciem idei i problematyki zawartych w nagraniu. Po tej części następuje rozmowa z jury.

Rozumienie i wypowiedź pisemna (compréhension et production écrites) - 3,5 godz. Kandydat otrzymuje kilka tekstów, liczących łącznie około 2 000 słów. Na ich podstawie pisze własną wypowiedź (np. artykuł)

TEF (Test d'Evaluation en Français)

TEF jest testem określającym poziom zaawansowania z języka francuskiego, przeprowadzanym przez Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (C.C.I.P.). Nie jest przy tym ani dyplomem ani świadectwem, sprawdza jedynie poziom znajomości języka w danym momencie (dlatego często zdaje się TEF dla udokumentowania poziomu francuskiego dla pracodawcy, szkoły wyższej czy innych instytucji w różnych celach, zwłaszcza rekrutacyjnych).

TEF sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz znajomość struktur i słownictwa. Kandydaci rozwiązują 150 zadań (w formie testu wyboru). Ta część TEF trwa 2 godziny i 30 min.

Dodatkowo TEF przewiduje 2 opcjonalne zadania: wypowiedź na piśmie oraz wypowiedź ustną.

Wyniki z testu podawane są w formie ilości zdobytych punktów.